company logo

Prima pagină
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR VIZATE PDF Imprimare Email
Scris de Marius NISTOR   
Luni, 28 Mai 2018 23:49

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ ŞENDRICENI (LTAVS), cu sediul în Şendriceni, judeţul Botoşani, C.U.I: 4013364, în calitate de angajator/operator de date are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către persoane vizate în legătură cu apariţia şi desfăşurarea raporturilor de serviciu/muncă.

Având în vedere că începând cu data de 25.05.2018 LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ ŞENDRICENI s-a aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679, prezenta notă informativă are rolul de a prezenta aspecte importante legate de prelucrarea datelor cu caracter personal precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor vizate.

1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LTAVS prelucrează datele personale ale angajaţilor în următoarele scopuri:

 1. îndeplinirea unei obligaţii legale a operatorului;
 2. executarea unui contract care conţine date personale ale salariatului sau demersuri anterioare încheierii contractului în legătură cu executarea contractului;
 3. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
 4. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de parte terţă.

Prelucrarea în alte scopuri decât cele contractuale şi legale se va realiza doar în baza consimţământului persoanei vizate.

2. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate (conform art. dispoziţiile art. 4 (2) din Regulamentul (UE) 679/2016) pe toata durata contractului individual/colectiv de munca sau a contractului de colaborare pana la expirarea obligaţiilor legale si contractuale si a termenelor de arhivare.

3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE :

Datele cu caracter personal, avute în vedere, reprezintă orice informaţii referitoare la persoana vizată, prin care acesta poate fi identificată direct sau indirect, ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de corespondenţă, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

4. DESTINATARI CĂTRE CARE SE POT TRANSMITE DATE CU CARACTER PERSONAL:

 1. autorităţile publice;
 2. persoane împuternicite de către operator în vederea prelucrării datelor personale;
 3. colaboratori ai operatorului.

Prelucrarea de către o persoană împuternicită sau un colaborator va fi reglementată prin un contract sau un alt act juridic în temeiul dreptului intern sau al U.E., care are caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită sau colaborator în raport cu LTAVS şi care stabileşte obiectul şi durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal şi categoriile de persoane vizate şi obligaţiile şi drepturile operatorului.

5. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Regulamentul (UE) 2016/679 reglementează drepturile persoanei vizate în cadrul raporturilor cu operatorul cu ocazia prelucrării datelor personale, după cum urmează:

 • dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obţine confirmarea operatorului dacă prelucrează sau nu datele sale şi de a avea acces la aceste date şi informaţii despre cum sunt prelucrate;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe, dacă se contestă exactitatea datelor pentru o anumita perioadă, dacă prelucrarea este ilegală, dar nu se doreşte ştergerea datelor, doar restricţionarea;
 • dreptul persoanei vizate de a se adresa cu o cerere/plângere persoanei responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal desemnată de către operator sau la autoritatea de supraveghere;
 • dreptul la opoziţie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deserveşte un interes public sau un interes legitim al operatorului;
 • dreptul persoanei vizate de a-şi retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care a consimţit anterior;
 • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către operator pentru ştergerea evidenţelor datelor personale, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 679/2016;
 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul persoanei vizate de a primi datele personale care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi de a transfera datele personale către un alt operator de date personale ;
 • dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la scopurile prelucrării, datele care sunt prelucrate şi drepturile pe care acestea le are;
 • dreptul la transparenţa informaţiilor – informaţiile transmise persoanei vizate trebuie să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notă informativă sau în legătură cu prelucrarea de către LTAVS a datelor cu caracter personal, vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii accesaţi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării dtelor cu caracter Personal .

Ultima actualizare în Marţi, 29 Mai 2018 00:02 Vizualizat de : 1933 ori
 


Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.